ex-006

Ưu điểm của dầu tổng hợp so với dầu gốc khoáng

A – Về ứng dụng:

1. Nhiệt độ làm việc cao hơn
2. Khoảng làm việc rộng hơn
3. Giảm tiêu hao dầu
4. Làm việc được ở nhiệt dộ thấp hơn
5. Tiết kiệm năng lượng
6. Không gây hại khi tiếp xúc với thực phẩm

B – Về kỹ thuật:

1. Độ bền oxi hóa cao
2. Đặc trưng nhớt nhiệt cao
3. Độ bay hơi thấp hơn
4. Nhiệt độ đông đặc thấp hơn
5. Hệ số ma sát thấp hơns
6. Không độc hại

Excellent-oils